Propositions 2018

Međunarodno takmičenje solo pevača „Lazar Jovanović“ će biti održano u periodu od 18. do 21. januara 2018. godine, u Zadužbini Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, Beograd.

Takmičenje je otvoreno za sve zainteresovane pevače i odvija se u sledećim disciplinama:

DAME
Pretkategorija/A – takmičarke rođene 2000. i mlađe, učenice niže muzičke škole;
Pretkategorija/B – takmičarke rođene 2000. i mlađe, učenice I i II razreda srednje muzičke škole;
I kategorija – takmičarke rođene 1998. i mlađe;
II/A kategorija – takmičarke rođene 1996. i mlađe, učenice niže ili srednje muzičke škole;
II/B kategorija – takmičarke rođene 1996. i mlađe, studenti;
III kategorija – takmičarke rođene 1992. i mlađe;
IV kategorija – takmičarke rođene 1985. i mlađe;

GOSPODA
Pretkategorija/A – takmičari rođeni 1998. i mlađi, učenici niže muzičke škole;
Pretkategorija/B – takmičari rođeni 1998. i mlađi, učenici I i II razreda srednje muzičke škole;
I kategorija – takmičari rođeni 1996. i mlađi;
II/A kategorija – takmičari rođeni 1994. i mlađi, učenici niže ili srednje muzičke škole;
II/B kategorija – takmičari rođeni 1994. i mlađi, studenti;
III kategorija – takmičari rođeni 1990. i mlađi;
IV kategorija – takmičari rođeni 1985. i mlađi;
V/A kategorija – Kamerni ansambli uz klavirsku pratnju učenika/studenta – dame i/ili gospoda
rođeni 1985. godine i mlađi.
V/B kategorija – Mešoviti (operski) dueti ili ansambli uz klavirsku pratnju profesionalnog
korepetitora – dame i/ili gospoda rođeni 1985. godine i mlađi.

 

Takmičari su dužni da na takmičenju izvedu određeni program:

Pretkategorija/A
Stari majstor
Jedna solo pesma po slobodnom izboru

Pretkategorija/B
Stari majstor
Dve solo pesme po slobodnom izboru

I kategorija
Stari majstor
Dve solopesme po slobodnom izboru

II/A i II/B kategorija
Stari majstor
Dve solo pesme po slobodnom izboru
Arija iz opere ili operete

III kategorija
I etapa
Stari majstor
Arija izoratorijuma, mise ili kantate
II etapa
Jedna solo pesma kompozitora XIX veka
Jedna solo pesma kompozitora XX veka
Jedna solo pesma slovenskog/jugoslovenskog kompozitora
Arija iz opere ili operete

IV/A kategorija
I etapa
Stari majstor
Arija iz oratorijuma, mise ili kantate
Koncertna ili operska arija V.A.Mocarta
Arija iz opere ili operete
II etapa
Jedna solo pesma kompozitora XXveka
Ciklus ili najmanje tri pesme istog autora
Jedna solo pesma srpskog kompozitora
Arija iz opere ili operete

IV/B kategorija
I etapa
Dve operske arije (po slobodnom izboru)
II etapa
Dve operske arije (po slobodnom izboru)

V/A kategorija
Dve kompozicije različitog karaktera (uz pratnju učenika)

V/B kategorija
Jedan operski duet ili ansambl (uz pratnju korepetitora)